Η παραγοντοποίηση ή ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων

Κ. Μακρής; Γρ. Ιωαννίδης

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 2, page 28-39

How to cite

top

Κ. Μακρής, and Γρ. Ιωαννίδης. "Η παραγοντοποίηση ή ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων." Ευκλείδης Α (1985-1986): 28-39. <http://eudml.org/doc/237698>.

@article{Κ1985-1986,
author = {Κ. Μακρής, Γρ. Ιωαννίδης},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {2},
pages = {28-39},
title = {Η παραγοντοποίηση ή ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων},
url = {http://eudml.org/doc/237698},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Κ. Μακρής
AU - Γρ. Ιωαννίδης
TI - Η παραγοντοποίηση ή ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 2
SP - 28
EP - 39
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237698
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.