Αλγεβρικές Συγκλίσεις και Πλήρωση Αβελιανών Συνδεσμικών Συμπλεγμάτων και Αλγεβρών του Boole

Φ. Παπαγγέλου

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1962)

 • Issue: 03B, page 26-114
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Φ. Παπαγγέλου. "Αλγεβρικές Συγκλίσεις και Πλήρωση Αβελιανών Συνδεσμικών Συμπλεγμάτων και Αλγεβρών του Boole." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1962): 26-114. <http://eudml.org/doc/237700>.

@article{Φ1962,
author = {Φ. Παπαγγέλου},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {03B},
pages = {26-114},
title = {Αλγεβρικές Συγκλίσεις και Πλήρωση Αβελιανών Συνδεσμικών Συμπλεγμάτων και Αλγεβρών του Boole},
url = {http://eudml.org/doc/237700},
year = {1962},
}

TY - JOUR
AU - Φ. Παπαγγέλου
TI - Αλγεβρικές Συγκλίσεις και Πλήρωση Αβελιανών Συνδεσμικών Συμπλεγμάτων και Αλγεβρών του Boole
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1962
IS - 03B
SP - 26
EP - 114
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237700
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.