Ο Πυθαγόρας, η μουσική... και τα κλάσματα.

Στάμη Τσικοπούλου; Όλγα Γιωτοπούλου

Ευκλείδης Α (1989-1990)

 • Issue: 3, page 15-18

How to cite

top

Στάμη Τσικοπούλου, and Όλγα Γιωτοπούλου. "Ο Πυθαγόρας, η μουσική... και τα κλάσματα.." Ευκλείδης Α (1989-1990): 15-18. <http://eudml.org/doc/237701>.

@article{ΣτάμηΤσικοπούλου1989-1990,
author = {Στάμη Τσικοπούλου, Όλγα Γιωτοπούλου},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {3},
pages = {15-18},
title = {Ο Πυθαγόρας, η μουσική... και τα κλάσματα.},
url = {http://eudml.org/doc/237701},
year = {1989-1990},
}

TY - JOUR
AU - Στάμη Τσικοπούλου
AU - Όλγα Γιωτοπούλου
TI - Ο Πυθαγόρας, η μουσική... και τα κλάσματα.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1989-1990
IS - 3
SP - 15
EP - 18
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237701
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.