Ασαφή Σύνολα-Εφαρμογές στη Διοίκηση και Οικονομία.

Μηχάλης Βόσκογλου

Μαθηματική Επιθεώρηση (2000)

 • Issue: 53, page 104-120

How to cite

top

Μηχάλης Βόσκογλου. "Ασαφή Σύνολα-Εφαρμογές στη Διοίκηση και Οικονομία.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2000): 104-120. <http://eudml.org/doc/237703>.

@article{ΜηχάληςΒόσκογλου2000,
author = {Μηχάλης Βόσκογλου},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {53},
pages = {104-120},
title = {Ασαφή Σύνολα-Εφαρμογές στη Διοίκηση και Οικονομία.},
url = {http://eudml.org/doc/237703},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Μηχάλης Βόσκογλου
TI - Ασαφή Σύνολα-Εφαρμογές στη Διοίκηση και Οικονομία.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2000
IS - 53
SP - 104
EP - 120
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237703
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.