Περί του ελαχίστου ακέραιου κοινού πολλαπλάσιου (Ε. Α. Κ. Π.) δύο κλασματικών αριθμών.

Θωμάς Σουφλάκος

Ευκλείδης (1975-1976)

 • Issue: 4, page 1-1

How to cite

top

Θωμάς Σουφλάκος. "Περί του ελαχίστου ακέραιου κοινού πολλαπλάσιου (Ε. Α. Κ. Π.) δύο κλασματικών αριθμών.." Ευκλείδης (1975-1976): 1-1. <http://eudml.org/doc/237714>.

@article{ΘωμάςΣουφλάκος1975-1976,
author = {Θωμάς Σουφλάκος},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {4},
pages = {1-1},
title = {Περί του ελαχίστου ακέραιου κοινού πολλαπλάσιου (Ε. Α. Κ. Π.) δύο κλασματικών αριθμών.},
url = {http://eudml.org/doc/237714},
year = {1975-1976},
}

TY - JOUR
AU - Θωμάς Σουφλάκος
TI - Περί του ελαχίστου ακέραιου κοινού πολλαπλάσιου (Ε. Α. Κ. Π.) δύο κλασματικών αριθμών.
JO - Ευκλείδης
PY - 1975-1976
IS - 4
SP - 1
EP - 1
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237714
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.