-Για την ΣΤ΄ τάξη

Σ. Φερεντίνος; Ε. Γαλανής; Ι. Στρατής; Ν. Πρωτούλης; Λ. Σμυρνής

Ευκλείδης (1975-1976)

 • Issue: 4, page 4975-7375

How to cite

top

Σ. Φερεντίνος, et al. "-Για την ΣΤ΄ τάξη." Ευκλείδης (1975-1976): 4975-7375. <http://eudml.org/doc/237719>.

@article{Σ1975-1976,
author = {Σ. Φερεντίνος, Ε. Γαλανής, Ι. Στρατής, Ν. Πρωτούλης, Λ. Σμυρνής},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {4},
pages = {4975-7375},
title = {-Για την ΣΤ΄ τάξη},
url = {http://eudml.org/doc/237719},
year = {1975-1976},
}

TY - JOUR
AU - Σ. Φερεντίνος
AU - Ε. Γαλανής
AU - Ι. Στρατής
AU - Ν. Πρωτούλης
AU - Λ. Σμυρνής
TI - -Για την ΣΤ΄ τάξη
JO - Ευκλείδης
PY - 1975-1976
IS - 4
SP - 4975
EP - 7375
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237719
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.