Από τα Τρίγωνα στις Πολλαπλότητες (*)

SING-SHEN CHERN

Μαθηματική Επιθεώρηση (1979)

 • Issue: 16, page 111-141

How to cite

top

SING-SHEN CHERN. "Από τα Τρίγωνα στις Πολλαπλότητες (*)." Μαθηματική Επιθεώρηση (1979): 111-141. <http://eudml.org/doc/237735>.

@article{SING1979,
author = {SING-SHEN CHERN},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {16},
pages = {111-141},
title = {Από τα Τρίγωνα στις Πολλαπλότητες (*)},
url = {http://eudml.org/doc/237735},
year = {1979},
}

TY - JOUR
AU - SING-SHEN CHERN
TI - Από τα Τρίγωνα στις Πολλαπλότητες (*)
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1979
IS - 16
SP - 111
EP - 141
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237735
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.