Αναλυτική Γεωμετρία ΙΙ Δ) Η μη στοιχειώδης Αναλυτική Γεωμετρία σαν σύγχρονο πεδίο Έρευνας

Μαθηματική Επιθεώρηση (1979)

 • Issue: 16, page 100-110

How to cite

top

"Αναλυτική Γεωμετρία ΙΙ Δ) Η μη στοιχειώδης Αναλυτική Γεωμετρία σαν σύγχρονο πεδίο Έρευνας." Μαθηματική Επιθεώρηση (1979): 100-110. <http://eudml.org/doc/237738>.

@article{Unknown1979,
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {16},
pages = {100-110},
title = {Αναλυτική Γεωμετρία ΙΙ Δ) Η μη στοιχειώδης Αναλυτική Γεωμετρία σαν σύγχρονο πεδίο Έρευνας},
url = {http://eudml.org/doc/237738},
year = {1979},
}

TY - JOUR
TI - Αναλυτική Γεωμετρία ΙΙ Δ) Η μη στοιχειώδης Αναλυτική Γεωμετρία σαν σύγχρονο πεδίο Έρευνας
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1979
IS - 16
SP - 100
EP - 110
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237738
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.