Η Κίνηση Τεχνητού Δορυφόρου εντός Ανθισταμένης Ατμόσφαιρας

Δ. Ν. Κάτση

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1965)

 • Issue: 06IIB, page 237-264
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Δ. Ν. Κάτση. "Η Κίνηση Τεχνητού Δορυφόρου εντός Ανθισταμένης Ατμόσφαιρας." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1965): 237-264. <http://eudml.org/doc/237745>.

@article{Δ1965,
author = {Δ. Ν. Κάτση},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {06IIB},
pages = {237-264},
title = {Η Κίνηση Τεχνητού Δορυφόρου εντός Ανθισταμένης Ατμόσφαιρας},
url = {http://eudml.org/doc/237745},
year = {1965},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Ν. Κάτση
TI - Η Κίνηση Τεχνητού Δορυφόρου εντός Ανθισταμένης Ατμόσφαιρας
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1965
IS - 06IIB
SP - 237
EP - 264
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237745
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.