Τα μαθηματικά μας διασκεδάζουν_-

Κασοκεράκη Μαρία; Χατζηϊωάννου Σταύρος

Ευκλείδης Α (1986-1987)

 • Issue: 1, page 28-29

How to cite

top

Κασοκεράκη Μαρία, and Χατζηϊωάννου Σταύρος. "Τα μαθηματικά μας διασκεδάζουν_-." Ευκλείδης Α (1986-1987): 28-29. <http://eudml.org/doc/237750>.

@article{ΚασοκεράκηΜαρία1986-1987,
author = {Κασοκεράκη Μαρία, Χατζηϊωάννου Σταύρος},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {1},
pages = {28-29},
title = {Τα μαθηματικά μας διασκεδάζουν\_-},
url = {http://eudml.org/doc/237750},
year = {1986-1987},
}

TY - JOUR
AU - Κασοκεράκη Μαρία
AU - Χατζηϊωάννου Σταύρος
TI - Τα μαθηματικά μας διασκεδάζουν_-
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1986-1987
IS - 1
SP - 28
EP - 29
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237750
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.