Ένα μοντέλο τησ αναμενόμενης αρχικής αξίας του Ευρωπαϊκού Χρηματοοικονομικού Δικαιώματος.

Αναστάσιος Σούγιαννης; Αθανάσιος Μπέλλας

Μαθηματική Επιθεώρηση (1995)

 • Issue: 43, page 79-84

How to cite

top

Αναστάσιος Σούγιαννης, and Αθανάσιος Μπέλλας. "Ένα μοντέλο τησ αναμενόμενης αρχικής αξίας του Ευρωπαϊκού Χρηματοοικονομικού Δικαιώματος.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1995): 79-84. <http://eudml.org/doc/237754>.

@article{ΑναστάσιοςΣούγιαννης1995,
author = {Αναστάσιος Σούγιαννης, Αθανάσιος Μπέλλας},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {43},
pages = {79-84},
title = {Ένα μοντέλο τησ αναμενόμενης αρχικής αξίας του Ευρωπαϊκού Χρηματοοικονομικού Δικαιώματος.},
url = {http://eudml.org/doc/237754},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Αναστάσιος Σούγιαννης
AU - Αθανάσιος Μπέλλας
TI - Ένα μοντέλο τησ αναμενόμενης αρχικής αξίας του Ευρωπαϊκού Χρηματοοικονομικού Δικαιώματος.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1995
IS - 43
SP - 79
EP - 84
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237754
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.