Κατασκευή τριγώνων με τη μέθοδο του τριγώνου των διαμέσων..

Γεώργιος Ταμπακίδης

Ευκλείδης (1975-1976)

 • Issue: 5, page 48-48

How to cite

top

Γεώργιος Ταμπακίδης. "Κατασκευή τριγώνων με τη μέθοδο του τριγώνου των διαμέσων..." Ευκλείδης (1975-1976): 48-48. <http://eudml.org/doc/237755>.

@article{ΓεώργιοςΤαμπακίδης1975-1976,
author = {Γεώργιος Ταμπακίδης},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {5},
pages = {48-48},
title = {Κατασκευή τριγώνων με τη μέθοδο του τριγώνου των διαμέσων..},
url = {http://eudml.org/doc/237755},
year = {1975-1976},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Ταμπακίδης
TI - Κατασκευή τριγώνων με τη μέθοδο του τριγώνου των διαμέσων..
JO - Ευκλείδης
PY - 1975-1976
IS - 5
SP - 48
EP - 48
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237755
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.