Διακριτός (και όχι μόνον) Λογισμός (Discrete Calculus)

Θ. Σ. Μπόλης

Μαθηματική Επιθεώρηση (2002)

 • Issue: 57, page 7-19

How to cite

top

Θ. Σ. Μπόλης. "Διακριτός (και όχι μόνον) Λογισμός (Discrete Calculus)." Μαθηματική Επιθεώρηση (2002): 7-19. <http://eudml.org/doc/237756>.

@article{Θ2002,
author = {Θ. Σ. Μπόλης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {57},
pages = {7-19},
title = {Διακριτός (και όχι μόνον) Λογισμός (Discrete Calculus)},
url = {http://eudml.org/doc/237756},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Θ. Σ. Μπόλης
TI - Διακριτός (και όχι μόνον) Λογισμός (Discrete Calculus)
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2002
IS - 57
SP - 7
EP - 19
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237756
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.