Σύστημα πολλαπλών επιλογών

Γ. Μενδωνίδης

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 12-14

How to cite

top

Γ. Μενδωνίδης. "Σύστημα πολλαπλών επιλογών." Ευκλείδης Α (1985-1986): 12-14. <http://eudml.org/doc/237769>.

@article{Γ1985-1986,
author = {Γ. Μενδωνίδης},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {12-14},
title = {Σύστημα πολλαπλών επιλογών},
url = {http://eudml.org/doc/237769},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Μενδωνίδης
TI - Σύστημα πολλαπλών επιλογών
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 12
EP - 14
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237769
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.