Μη παραμετρική εκτίμηση της διαδικασίας του Markov

Γ. Ρούσσα

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1966)

 • Issue: 07B, page 50-79
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Γ. Ρούσσα. "Μη παραμετρική εκτίμηση της διαδικασίας του Markov." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1966): 50-79. <http://eudml.org/doc/237770>.

@article{Γ1966,
author = {Γ. Ρούσσα},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {07B},
pages = {50-79},
title = {Μη παραμετρική εκτίμηση της διαδικασίας του Markov},
url = {http://eudml.org/doc/237770},
year = {1966},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Ρούσσα
TI - Μη παραμετρική εκτίμηση της διαδικασίας του Markov
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1966
IS - 07B
SP - 50
EP - 79
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237770
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.