Τα Μαθηματικά στη Φυσική

Βασίλης Κ. Ξανθόπουλος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1984)

 • Issue: 27, page 95-112

How to cite

top

Βασίλης Κ. Ξανθόπουλος. "Τα Μαθηματικά στη Φυσική." Μαθηματική Επιθεώρηση (1984): 95-112. <http://eudml.org/doc/237772>.

@article{ΒασίληςΚ1984,
author = {Βασίλης Κ. Ξανθόπουλος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {27},
pages = {95-112},
title = {Τα Μαθηματικά στη Φυσική},
url = {http://eudml.org/doc/237772},
year = {1984},
}

TY - JOUR
AU - Βασίλης Κ. Ξανθόπουλος
TI - Τα Μαθηματικά στη Φυσική
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1984
IS - 27
SP - 95
EP - 112
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237772
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.