---Για την Α΄ τάξη

Κουρκουρής Ν.; Θ. Καραμάνου

Ευκλείδης (1975-1976)

 • Issue: 5, page 2126-2326

How to cite

top

Κουρκουρής Ν., and Θ. Καραμάνου. "---Για την Α΄ τάξη." Ευκλείδης (1975-1976): 2126-2326. <http://eudml.org/doc/237774>.

@article{ΚουρκουρήςΝ1975-1976,
author = {Κουρκουρής Ν., Θ. Καραμάνου},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {5},
pages = {2126-2326},
title = {---Για την Α΄ τάξη},
url = {http://eudml.org/doc/237774},
year = {1975-1976},
}

TY - JOUR
AU - Κουρκουρής Ν.
AU - Θ. Καραμάνου
TI - ---Για την Α΄ τάξη
JO - Ευκλείδης
PY - 1975-1976
IS - 5
SP - 2126
EP - 2326
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237774
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.