Ο ρόλος των προβλημάτων και ο ρόλος της κατάστασης-πρόβλημα στις μαθησιακές διαδικασίες.

Β. Ευσταθοπούλου

Ευκλείδης Γ (1987)

 • Issue: 16, page 3-10

How to cite

top

Β. Ευσταθοπούλου. "Ο ρόλος των προβλημάτων και ο ρόλος της κατάστασης-πρόβλημα στις μαθησιακές διαδικασίες.." Ευκλείδης Γ (1987): 3-10. <http://eudml.org/doc/237785>.

@article{Β1987,
author = {Β. Ευσταθοπούλου},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {16},
pages = {3-10},
title = {Ο ρόλος των προβλημάτων και ο ρόλος της κατάστασης-πρόβλημα στις μαθησιακές διαδικασίες.},
url = {http://eudml.org/doc/237785},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Β. Ευσταθοπούλου
TI - Ο ρόλος των προβλημάτων και ο ρόλος της κατάστασης-πρόβλημα στις μαθησιακές διαδικασίες.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1987
IS - 16
SP - 3
EP - 10
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237785
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.