Για την Ιστορία των Θεμελίων της Γεωμετρίας

Felix Klein

Ευκλείδης Γ (1992)

 • Issue: 32, page 3-12

How to cite

top

Felix Klein. "Για την Ιστορία των Θεμελίων της Γεωμετρίας." Ευκλείδης Γ (1992): 3-12. <http://eudml.org/doc/237786>.

@article{FelixKlein1992,
author = {Felix Klein},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {32},
pages = {3-12},
title = {Για την Ιστορία των Θεμελίων της Γεωμετρίας},
url = {http://eudml.org/doc/237786},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Felix Klein
TI - Για την Ιστορία των Θεμελίων της Γεωμετρίας
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1992
IS - 32
SP - 3
EP - 12
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237786
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.