Η επιστροφή... του θεωρήματος του Jordan.

Milos Dostal; Ralph Tindell

Μαθηματική Επιθεώρηση (1987)

 • Issue: 32, page 24-51

How to cite

top

Milos Dostal, and Ralph Tindell. "Η επιστροφή... του θεωρήματος του Jordan.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1987): 24-51. <http://eudml.org/doc/237790>.

@article{MilosDostal1987,
author = {Milos Dostal, Ralph Tindell},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {32},
pages = {24-51},
title = {Η επιστροφή... του θεωρήματος του Jordan.},
url = {http://eudml.org/doc/237790},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Milos Dostal
AU - Ralph Tindell
TI - Η επιστροφή... του θεωρήματος του Jordan.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1987
IS - 32
SP - 24
EP - 51
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237790
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.