Κρίσεις_ σχόλια ειδήσεις

Άγνωστος Συγγραφέας

Ευκλείδης (1973-1974)

 • Issue: 05, page 432-532

How to cite

top

Άγνωστος Συγγραφέας. "Κρίσεις_ σχόλια ειδήσεις." Ευκλείδης (1973-1974): 432-532. <http://eudml.org/doc/237795>.

@article{ΆγνωστοςΣυγγραφέας1973-1974,
author = {Άγνωστος Συγγραφέας},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {05},
pages = {432-532},
title = {Κρίσεις\_ σχόλια ειδήσεις},
url = {http://eudml.org/doc/237795},
year = {1973-1974},
}

TY - JOUR
AU - Άγνωστος Συγγραφέας
TI - Κρίσεις_ σχόλια ειδήσεις
JO - Ευκλείδης
PY - 1973-1974
IS - 05
SP - 432
EP - 532
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237795
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.