Ασαφή Σύνολα και Ασαφής Τοπολογία

Νικόλαος Φ. Παπανικολάου

Μαθηματική Επιθεώρηση (1979)

 • Issue: 13, page 91-123

How to cite

top

Νικόλαος Φ. Παπανικολάου. "Ασαφή Σύνολα και Ασαφής Τοπολογία." Μαθηματική Επιθεώρηση (1979): 91-123. <http://eudml.org/doc/237797>.

@article{ΝικόλαοςΦ1979,
author = {Νικόλαος Φ. Παπανικολάου},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {13},
pages = {91-123},
title = {Ασαφή Σύνολα και Ασαφής Τοπολογία},
url = {http://eudml.org/doc/237797},
year = {1979},
}

TY - JOUR
AU - Νικόλαος Φ. Παπανικολάου
TI - Ασαφή Σύνολα και Ασαφής Τοπολογία
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1979
IS - 13
SP - 91
EP - 123
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237797
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.