Νέα Βιβλία

Συντακτική Επιτροπή

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1962)

 • Issue: 03B, page 138-0
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Συντακτική Επιτροπή. "Νέα Βιβλία." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1962): 138-0. <http://eudml.org/doc/237801>.

@article{ΣυντακτικήΕπιτροπή1962,
author = {Συντακτική Επιτροπή},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {03B},
pages = {138-0},
title = {Νέα Βιβλία},
url = {http://eudml.org/doc/237801},
year = {1962},
}

TY - JOUR
AU - Συντακτική Επιτροπή
TI - Νέα Βιβλία
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1962
IS - 03B
SP - 138
EP - 0
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237801
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.