Οι Προκλήσεις της Εποχής μας και η πρόσφατη Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση.

Μ. Κασσωτάκης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1999)

 • Issue: 51, page 55-85

How to cite

top

Μ. Κασσωτάκης. "Οι Προκλήσεις της Εποχής μας και η πρόσφατη Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1999): 55-85. <http://eudml.org/doc/237802>.

@article{Μ1999,
author = {Μ. Κασσωτάκης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {51},
pages = {55-85},
title = {Οι Προκλήσεις της Εποχής μας και η πρόσφατη Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση.},
url = {http://eudml.org/doc/237802},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Μ. Κασσωτάκης
TI - Οι Προκλήσεις της Εποχής μας και η πρόσφατη Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1999
IS - 51
SP - 55
EP - 85
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237802
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.