Εποπτικά μέσα της διδασκαλίας των Μαθηματικών (Μαθηματικά μοντέλα)

Ν. Δ. Σωτηράκης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1974)

 • Issue: 1, page 84-101

How to cite

top

Ν. Δ. Σωτηράκης. "Εποπτικά μέσα της διδασκαλίας των Μαθηματικών (Μαθηματικά μοντέλα)." Μαθηματική Επιθεώρηση (1974): 84-101. <http://eudml.org/doc/237807>.

@article{Ν1974,
author = {Ν. Δ. Σωτηράκης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {1},
pages = {84-101},
title = {Εποπτικά μέσα της διδασκαλίας των Μαθηματικών (Μαθηματικά μοντέλα)},
url = {http://eudml.org/doc/237807},
year = {1974},
}

TY - JOUR
AU - Ν. Δ. Σωτηράκης
TI - Εποπτικά μέσα της διδασκαλίας των Μαθηματικών (Μαθηματικά μοντέλα)
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1974
IS - 1
SP - 84
EP - 101
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237807
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.