Μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες

A. D. Aleksandrov

Μαθηματική Επιθεώρηση (1975)

 • Issue: 3, page 1-160

How to cite

top

A. D. Aleksandrov. "Μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες." Μαθηματική Επιθεώρηση (1975): 1-160. <http://eudml.org/doc/237808>.

@article{A1975,
author = {A. D. Aleksandrov},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {3},
pages = {1-160},
title = {Μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες},
url = {http://eudml.org/doc/237808},
year = {1975},
}

TY - JOUR
AU - A. D. Aleksandrov
TI - Μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1975
IS - 3
SP - 1
EP - 160
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237808
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.