Εκτίμηση μέγιστης πιθανοφάνειας για αλληλοεξαρτώμενες κοινωνικές διαδικασίες.

Ε. Τσιώνας

Μαθηματική Επιθεώρηση (1989)

 • Issue: 36, page 45-60

How to cite

top

Ε. Τσιώνας. "Εκτίμηση μέγιστης πιθανοφάνειας για αλληλοεξαρτώμενες κοινωνικές διαδικασίες.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1989): 45-60. <http://eudml.org/doc/237814>.

@article{Ε1989,
author = {Ε. Τσιώνας},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {36},
pages = {45-60},
title = {Εκτίμηση μέγιστης πιθανοφάνειας για αλληλοεξαρτώμενες κοινωνικές διαδικασίες.},
url = {http://eudml.org/doc/237814},
year = {1989},
}

TY - JOUR
AU - Ε. Τσιώνας
TI - Εκτίμηση μέγιστης πιθανοφάνειας για αλληλοεξαρτώμενες κοινωνικές διαδικασίες.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1989
IS - 36
SP - 45
EP - 60
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237814
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.