Διάσταση (Έκδοση οτυ Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας)

Παναγιώτης Κωσταρέλης

Ευκλείδης Γ (1988)

 • Issue: 18, page 0-0

How to cite

top

Παναγιώτης Κωσταρέλης. "Διάσταση (Έκδοση οτυ Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας)." Ευκλείδης Γ (1988): 0-0. <http://eudml.org/doc/237817>.

@article{ΠαναγιώτηςΚωσταρέλης1988,
author = {Παναγιώτης Κωσταρέλης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {18},
pages = {0-0},
title = {Διάσταση (Έκδοση οτυ Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας)},
url = {http://eudml.org/doc/237817},
year = {1988},
}

TY - JOUR
AU - Παναγιώτης Κωσταρέλης
TI - Διάσταση (Έκδοση οτυ Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας)
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1988
IS - 18
SP - 0
EP - 0
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237817
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.