Η Πρόσθεση και η Αφαίρεση στους Ακεραίους. Δυσκολίες και Λάθη των Μαθητών.

Απόστολος Ι. Χατζηγεωργίου

Ευκλείδης Γ (1990)

 • Issue: 27, page 8-24

How to cite

top

Απόστολος Ι. Χατζηγεωργίου. "Η Πρόσθεση και η Αφαίρεση στους Ακεραίους. Δυσκολίες και Λάθη των Μαθητών.." Ευκλείδης Γ (1990): 8-24. <http://eudml.org/doc/237819>.

@article{ΑπόστολοςΙ1990,
author = {Απόστολος Ι. Χατζηγεωργίου},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {27},
pages = {8-24},
title = {Η Πρόσθεση και η Αφαίρεση στους Ακεραίους. Δυσκολίες και Λάθη των Μαθητών.},
url = {http://eudml.org/doc/237819},
year = {1990},
}

TY - JOUR
AU - Απόστολος Ι. Χατζηγεωργίου
TI - Η Πρόσθεση και η Αφαίρεση στους Ακεραίους. Δυσκολίες και Λάθη των Μαθητών.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1990
IS - 27
SP - 8
EP - 24
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237819
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.