Διαδικασίες κατανόησης του Ορισμού της Συνάρτησης στο Λύκειο

Θ. Βασάκος

Ευκλείδης Γ (1994)

 • Issue: 39, page 79-102

How to cite

top

Θ. Βασάκος. "Διαδικασίες κατανόησης του Ορισμού της Συνάρτησης στο Λύκειο." Ευκλείδης Γ (1994): 79-102. <http://eudml.org/doc/237823>.

@article{Θ1994,
author = {Θ. Βασάκος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {39},
pages = {79-102},
title = {Διαδικασίες κατανόησης του Ορισμού της Συνάρτησης στο Λύκειο},
url = {http://eudml.org/doc/237823},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Θ. Βασάκος
TI - Διαδικασίες κατανόησης του Ορισμού της Συνάρτησης στο Λύκειο
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1994
IS - 39
SP - 79
EP - 102
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237823
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.