Η ανάπτυξη της Διδασκαλίας των Μαθηματικών: Ο εκπαιδευτικός ως το κέντρο της αλλαγής.

Barbara Jaworski

Μαθηματική Επιθεώρηση (2001)

 • Issue: 55, page 57-75

How to cite

top

Barbara Jaworski. "Η ανάπτυξη της Διδασκαλίας των Μαθηματικών: Ο εκπαιδευτικός ως το κέντρο της αλλαγής.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2001): 57-75. <http://eudml.org/doc/237824>.

@article{BarbaraJaworski2001,
author = {Barbara Jaworski},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {55},
pages = {57-75},
title = {Η ανάπτυξη της Διδασκαλίας των Μαθηματικών: Ο εκπαιδευτικός ως το κέντρο της αλλαγής.},
url = {http://eudml.org/doc/237824},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Barbara Jaworski
TI - Η ανάπτυξη της Διδασκαλίας των Μαθηματικών: Ο εκπαιδευτικός ως το κέντρο της αλλαγής.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2001
IS - 55
SP - 57
EP - 75
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237824
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.