Είναι δυνατή η Διδασκαλία της Έννοιας της Καμπυλότητας στις Βασικές Βαθμίδες Εκπαίδευσης

Α. Αρβανιτόγεωργος

Ευκλείδης Γ (1996)

 • Issue: 46, page 37-46

How to cite

top

Α. Αρβανιτόγεωργος. "Είναι δυνατή η Διδασκαλία της Έννοιας της Καμπυλότητας στις Βασικές Βαθμίδες Εκπαίδευσης." Ευκλείδης Γ (1996): 37-46. <http://eudml.org/doc/237827>.

@article{Α1996,
author = {Α. Αρβανιτόγεωργος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {46},
pages = {37-46},
title = {Είναι δυνατή η Διδασκαλία της Έννοιας της Καμπυλότητας στις Βασικές Βαθμίδες Εκπαίδευσης},
url = {http://eudml.org/doc/237827},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Α. Αρβανιτόγεωργος
TI - Είναι δυνατή η Διδασκαλία της Έννοιας της Καμπυλότητας στις Βασικές Βαθμίδες Εκπαίδευσης
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1996
IS - 46
SP - 37
EP - 46
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237827
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.