Ισότητα τριγώνων

Λ. Καπετανάς

Ευκλείδης Α (1992-1993)

 • Issue: 7, page 34-36

How to cite

top

Λ. Καπετανάς. "Ισότητα τριγώνων." Ευκλείδης Α (1992-1993): 34-36. <http://eudml.org/doc/237829>.

@article{Λ1992-1993,
author = {Λ. Καπετανάς},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {7},
pages = {34-36},
title = {Ισότητα τριγώνων},
url = {http://eudml.org/doc/237829},
year = {1992-1993},
}

TY - JOUR
AU - Λ. Καπετανάς
TI - Ισότητα τριγώνων
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1992-1993
IS - 7
SP - 34
EP - 36
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237829
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.