Η μαθηματική παιδεία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και της Επανάστασης.

Γ. Ωραιόπουλος

Ευκλείδης Α (1989-1990)

 • Issue: 3, page 81-82

How to cite

top

Γ. Ωραιόπουλος. "Η μαθηματική παιδεία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και της Επανάστασης.." Ευκλείδης Α (1989-1990): 81-82. <http://eudml.org/doc/237830>.

@article{Γ1989-1990,
author = {Γ. Ωραιόπουλος},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {3},
pages = {81-82},
title = {Η μαθηματική παιδεία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και της Επανάστασης.},
url = {http://eudml.org/doc/237830},
year = {1989-1990},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Ωραιόπουλος
TI - Η μαθηματική παιδεία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και της Επανάστασης.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1989-1990
IS - 3
SP - 81
EP - 82
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237830
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.