Επτά Ερωτήσεις Σχετικές με την Επιμόρφωση των Επιμορφωτών στα Μαθηματικά.

Alain Bouvier

Ευκλείδης Γ (1990)

 • Issue: 26, page 45-54

How to cite

top

Alain Bouvier. "Επτά Ερωτήσεις Σχετικές με την Επιμόρφωση των Επιμορφωτών στα Μαθηματικά.." Ευκλείδης Γ (1990): 45-54. <http://eudml.org/doc/237833>.

@article{AlainBouvier1990,
author = {Alain Bouvier},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {26},
pages = {45-54},
title = {Επτά Ερωτήσεις Σχετικές με την Επιμόρφωση των Επιμορφωτών στα Μαθηματικά.},
url = {http://eudml.org/doc/237833},
year = {1990},
}

TY - JOUR
AU - Alain Bouvier
TI - Επτά Ερωτήσεις Σχετικές με την Επιμόρφωση των Επιμορφωτών στα Μαθηματικά.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1990
IS - 26
SP - 45
EP - 54
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237833
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.