Σύγχρονες Θεωρητικές και Μεθοδολογικές τάσεις της Διδακτικής των Μαθηματικών και της Πληροφορικής στη Γαλλία.

Ευάγγελος Ευσταθόπουλος

Ευκλείδης Γ (1985)

 • Issue: 8, page 7-16

How to cite

top

Ευάγγελος Ευσταθόπουλος. "Σύγχρονες Θεωρητικές και Μεθοδολογικές τάσεις της Διδακτικής των Μαθηματικών και της Πληροφορικής στη Γαλλία.." Ευκλείδης Γ (1985): 7-16. <http://eudml.org/doc/237841>.

@article{ΕυάγγελοςΕυσταθόπουλος1985,
author = {Ευάγγελος Ευσταθόπουλος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {8},
pages = {7-16},
title = {Σύγχρονες Θεωρητικές και Μεθοδολογικές τάσεις της Διδακτικής των Μαθηματικών και της Πληροφορικής στη Γαλλία.},
url = {http://eudml.org/doc/237841},
year = {1985},
}

TY - JOUR
AU - Ευάγγελος Ευσταθόπουλος
TI - Σύγχρονες Θεωρητικές και Μεθοδολογικές τάσεις της Διδακτικής των Μαθηματικών και της Πληροφορικής στη Γαλλία.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1985
IS - 8
SP - 7
EP - 16
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237841
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.