Εκπαιδευτική Μοντελοποίηση και στοχαστικά μοντέλα.

Χ. Σταχτέας

Μαθηματική Επιθεώρηση (2004)

 • Issue: 61, page 19-39

How to cite

top

Χ. Σταχτέας. "Εκπαιδευτική Μοντελοποίηση και στοχαστικά μοντέλα.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2004): 19-39. <http://eudml.org/doc/237842>.

@article{Χ2004,
author = {Χ. Σταχτέας},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {61},
pages = {19-39},
title = {Εκπαιδευτική Μοντελοποίηση και στοχαστικά μοντέλα.},
url = {http://eudml.org/doc/237842},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Χ. Σταχτέας
TI - Εκπαιδευτική Μοντελοποίηση και στοχαστικά μοντέλα.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2004
IS - 61
SP - 19
EP - 39
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237842
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.