Προγραμματισμός: Αλληλεπίδραση με βασικές μαθηματικές έννοιες

Ν. Αλεξανδρής; Α. Κωστάκος; Λ. Στεργιοπούλου-Καλαντζή

Ευκλείδης Γ (1992)

 • Issue: 32, page 63-78

How to cite

top

Ν. Αλεξανδρής, Α. Κωστάκος, and Λ. Στεργιοπούλου-Καλαντζή. "Προγραμματισμός: Αλληλεπίδραση με βασικές μαθηματικές έννοιες." Ευκλείδης Γ (1992): 63-78. <http://eudml.org/doc/237846>.

@article{Ν1992,
author = {Ν. Αλεξανδρής, Α. Κωστάκος, Λ. Στεργιοπούλου-Καλαντζή},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {32},
pages = {63-78},
title = {Προγραμματισμός: Αλληλεπίδραση με βασικές μαθηματικές έννοιες},
url = {http://eudml.org/doc/237846},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Ν. Αλεξανδρής
AU - Α. Κωστάκος
AU - Λ. Στεργιοπούλου-Καλαντζή
TI - Προγραμματισμός: Αλληλεπίδραση με βασικές μαθηματικές έννοιες
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1992
IS - 32
SP - 63
EP - 78
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237846
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.