Βελτιώσεις σε φράγματα του μέτρου των ριζών των πολυωνύμων

Λ. Ε. Θρουμουλόπουλος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1977)

 • Issue: 8, page 116-123

How to cite

top

Λ. Ε. Θρουμουλόπουλος. "Βελτιώσεις σε φράγματα του μέτρου των ριζών των πολυωνύμων." Μαθηματική Επιθεώρηση (1977): 116-123. <http://eudml.org/doc/237857>.

@article{Λ1977,
author = {Λ. Ε. Θρουμουλόπουλος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {8},
pages = {116-123},
title = {Βελτιώσεις σε φράγματα του μέτρου των ριζών των πολυωνύμων},
url = {http://eudml.org/doc/237857},
year = {1977},
}

TY - JOUR
AU - Λ. Ε. Θρουμουλόπουλος
TI - Βελτιώσεις σε φράγματα του μέτρου των ριζών των πολυωνύμων
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1977
IS - 8
SP - 116
EP - 123
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237857
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.