Η ποιότητα και η διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (εννοιολογική, θεωρητική και πρακτική προσέγγιση του ποιοτικού Πανεπιστημίου).

Κ. Φασούλης

Μαθηματική Επιθεώρηση (2003)

 • Issue: 59, page 61-76

How to cite

top

Κ. Φασούλης. "Η ποιότητα και η διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (εννοιολογική, θεωρητική και πρακτική προσέγγιση του ποιοτικού Πανεπιστημίου).." Μαθηματική Επιθεώρηση (2003): 61-76. <http://eudml.org/doc/237858>.

@article{Κ2003,
author = {Κ. Φασούλης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {59},
pages = {61-76},
title = {Η ποιότητα και η διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (εννοιολογική, θεωρητική και πρακτική προσέγγιση του ποιοτικού Πανεπιστημίου).},
url = {http://eudml.org/doc/237858},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Κ. Φασούλης
TI - Η ποιότητα και η διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (εννοιολογική, θεωρητική και πρακτική προσέγγιση του ποιοτικού Πανεπιστημίου).
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2003
IS - 59
SP - 61
EP - 76
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237858
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.