Η Θεωρία Σφαλμάτων και η Σημασία της στα Σύγχρονα Μαθηματικά, την Επιστήμη και την Τεχνολογία.

Απόστολος Χατζηδήμος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1999)

 • Issue: 51, page 13-21

How to cite

top

Απόστολος Χατζηδήμος. "Η Θεωρία Σφαλμάτων και η Σημασία της στα Σύγχρονα Μαθηματικά, την Επιστήμη και την Τεχνολογία.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1999): 13-21. <http://eudml.org/doc/237864>.

@article{ΑπόστολοςΧατζηδήμος1999,
author = {Απόστολος Χατζηδήμος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {51},
pages = {13-21},
title = {Η Θεωρία Σφαλμάτων και η Σημασία της στα Σύγχρονα Μαθηματικά, την Επιστήμη και την Τεχνολογία.},
url = {http://eudml.org/doc/237864},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Απόστολος Χατζηδήμος
TI - Η Θεωρία Σφαλμάτων και η Σημασία της στα Σύγχρονα Μαθηματικά, την Επιστήμη και την Τεχνολογία.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1999
IS - 51
SP - 13
EP - 21
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237864
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.