Οι Πίνακες και οι Πράξεις τους

Διονυσία Κακολοίρη

Ευκλείδης Γ (1983)

 • Issue: 1, page 65-70

How to cite

top

Διονυσία Κακολοίρη. "Οι Πίνακες και οι Πράξεις τους." Ευκλείδης Γ (1983): 65-70. <http://eudml.org/doc/237872>.

@article{ΔιονυσίαΚακολοίρη1983,
author = {Διονυσία Κακολοίρη},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {1},
pages = {65-70},
title = {Οι Πίνακες και οι Πράξεις τους},
url = {http://eudml.org/doc/237872},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Διονυσία Κακολοίρη
TI - Οι Πίνακες και οι Πράξεις τους
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1983
IS - 1
SP - 65
EP - 70
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237872
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.