Ρίζες και συστήματα

Γ. Μασιάκος

Ευκλείδης Α (1992-1993)

 • Issue: 8, page 17-18

How to cite

top

Γ. Μασιάκος. "Ρίζες και συστήματα." Ευκλείδης Α (1992-1993): 17-18. <http://eudml.org/doc/237875>.

@article{Γ1992-1993,
author = {Γ. Μασιάκος},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {8},
pages = {17-18},
title = {Ρίζες και συστήματα},
url = {http://eudml.org/doc/237875},
year = {1992-1993},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Μασιάκος
TI - Ρίζες και συστήματα
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1992-1993
IS - 8
SP - 17
EP - 18
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237875
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.