Για τη Β΄Τάξη: Η μέθοδος των εμβαδών στην άλγεβρα και στη γεωμετρία,εξισώσεις, ανισώσεις..

Αναστάσιος Πατρώνης; Κασοκεράκη Μαρία; Ανδρέας Τριανταφύλλου

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 106-116

How to cite

top

Αναστάσιος Πατρώνης, Κασοκεράκη Μαρία, and Ανδρέας Τριανταφύλλου. "Για τη Β΄Τάξη: Η μέθοδος των εμβαδών στην άλγεβρα και στη γεωμετρία,εξισώσεις, ανισώσεις..." Ευκλείδης Α (1985-1986): 106-116. <http://eudml.org/doc/237879>.

@article{ΑναστάσιοςΠατρώνης1985-1986,
author = {Αναστάσιος Πατρώνης, Κασοκεράκη Μαρία, Ανδρέας Τριανταφύλλου},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {106-116},
title = {Για τη Β΄Τάξη: Η μέθοδος των εμβαδών στην άλγεβρα και στη γεωμετρία,εξισώσεις, ανισώσεις..},
url = {http://eudml.org/doc/237879},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Αναστάσιος Πατρώνης
AU - Κασοκεράκη Μαρία
AU - Ανδρέας Τριανταφύλλου
TI - Για τη Β΄Τάξη: Η μέθοδος των εμβαδών στην άλγεβρα και στη γεωμετρία,εξισώσεις, ανισώσεις..
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 106
EP - 116
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237879
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.