Ευκλείδης Γ΄ σας απαντά

Μ. Λάμπρου; Μ. Κατσοπρινάκης

Ευκλείδης Γ (1984)

 • Issue: 3, page 102-121

How to cite

top

Μ. Λάμπρου, and Μ. Κατσοπρινάκης. "Ευκλείδης Γ΄ σας απαντά." Ευκλείδης Γ (1984): 102-121. <http://eudml.org/doc/237880>.

@article{Μ1984,
author = {Μ. Λάμπρου, Μ. Κατσοπρινάκης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {3},
pages = {102-121},
title = {Ευκλείδης Γ΄ σας απαντά},
url = {http://eudml.org/doc/237880},
year = {1984},
}

TY - JOUR
AU - Μ. Λάμπρου
AU - Μ. Κατσοπρινάκης
TI - Ευκλείδης Γ΄ σας απαντά
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1984
IS - 3
SP - 102
EP - 121
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237880
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.