Το Έργο του Nicolas Bourbaki

Jean A. Dieudonne

Μαθηματική Επιθεώρηση (1977)

 • Issue: 7, page 51-69

How to cite

top

Jean A. Dieudonne. "Το Έργο του Nicolas Bourbaki." Μαθηματική Επιθεώρηση (1977): 51-69. <http://eudml.org/doc/237882>.

@article{JeanA1977,
author = {Jean A. Dieudonne},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {7},
pages = {51-69},
title = {Το Έργο του Nicolas Bourbaki},
url = {http://eudml.org/doc/237882},
year = {1977},
}

TY - JOUR
AU - Jean A. Dieudonne
TI - Το Έργο του Nicolas Bourbaki
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1977
IS - 7
SP - 51
EP - 69
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237882
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.