Εισαγωγή στη συναρτησιακή ανάλυση

Casper Goffman

Μαθηματική Επιθεώρηση (1980)

 • Issue: 19, page 3-86

How to cite

top

Casper Goffman. "Εισαγωγή στη συναρτησιακή ανάλυση." Μαθηματική Επιθεώρηση (1980): 3-86. <http://eudml.org/doc/237883>.

@article{CasperGoffman1980,
author = {Casper Goffman},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {19},
pages = {3-86},
title = {Εισαγωγή στη συναρτησιακή ανάλυση},
url = {http://eudml.org/doc/237883},
year = {1980},
}

TY - JOUR
AU - Casper Goffman
TI - Εισαγωγή στη συναρτησιακή ανάλυση
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1980
IS - 19
SP - 3
EP - 86
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237883
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.