Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με μια χελώνα

Σ. Παπαδάκης; Τ. Αθανασόπουλος

Ευκλείδης Α (1986-1987)

 • Issue: 1, page 36-38

How to cite

top

Σ. Παπαδάκης, and Τ. Αθανασόπουλος. "Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με μια χελώνα." Ευκλείδης Α (1986-1987): 36-38. <http://eudml.org/doc/237889>.

@article{Σ1986-1987,
author = {Σ. Παπαδάκης, Τ. Αθανασόπουλος},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {1},
pages = {36-38},
title = {Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με μια χελώνα},
url = {http://eudml.org/doc/237889},
year = {1986-1987},
}

TY - JOUR
AU - Σ. Παπαδάκης
AU - Τ. Αθανασόπουλος
TI - Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με μια χελώνα
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1986-1987
IS - 1
SP - 36
EP - 38
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237889
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.