Μετανεωτερικότητα και η θέση των Φυσικών Επιστημών στο Σχολικό Πρόγραμμα. Γνωσιολογικό Σχεδίασμα συγκριτικής Σπουδής Πολιτικών Εκπαίδευσης.

Δημήτρης Ματθαίου

Μαθηματική Επιθεώρηση (1995)

 • Issue: 44, page 58-79

How to cite

top

Δημήτρης Ματθαίου. "Μετανεωτερικότητα και η θέση των Φυσικών Επιστημών στο Σχολικό Πρόγραμμα. Γνωσιολογικό Σχεδίασμα συγκριτικής Σπουδής Πολιτικών Εκπαίδευσης.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1995): 58-79. <http://eudml.org/doc/237891>.

@article{ΔημήτρηςΜατθαίου1995,
author = {Δημήτρης Ματθαίου},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {44},
pages = {58-79},
title = {Μετανεωτερικότητα και η θέση των Φυσικών Επιστημών στο Σχολικό Πρόγραμμα. Γνωσιολογικό Σχεδίασμα συγκριτικής Σπουδής Πολιτικών Εκπαίδευσης.},
url = {http://eudml.org/doc/237891},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Ματθαίου
TI - Μετανεωτερικότητα και η θέση των Φυσικών Επιστημών στο Σχολικό Πρόγραμμα. Γνωσιολογικό Σχεδίασμα συγκριτικής Σπουδής Πολιτικών Εκπαίδευσης.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1995
IS - 44
SP - 58
EP - 79
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237891
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.