Τα Μαθηματικά μας_ Διασκεδάζουν

Άγνωστος Συγγραφέας

Ευκλείδης (1973-1974)

 • Issue: 05, page 661-761

How to cite

top

Άγνωστος Συγγραφέας. "Τα Μαθηματικά μας_ Διασκεδάζουν." Ευκλείδης (1973-1974): 661-761. <http://eudml.org/doc/237897>.

@article{ΆγνωστοςΣυγγραφέας1973-1974,
author = {Άγνωστος Συγγραφέας},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {05},
pages = {661-761},
title = {Τα Μαθηματικά μας\_ Διασκεδάζουν},
url = {http://eudml.org/doc/237897},
year = {1973-1974},
}

TY - JOUR
AU - Άγνωστος Συγγραφέας
TI - Τα Μαθηματικά μας_ Διασκεδάζουν
JO - Ευκλείδης
PY - 1973-1974
IS - 05
SP - 661
EP - 761
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/237897
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.